home ข่าวการศึกษา สกศ.พร้อมวัดผลการดำเนินการศึกษารายจังหวัด

สกศ.พร้อมวัดผลการดำเนินการศึกษารายจังหวัด

สกศ.พร้อมวัดผลการดำเนินการศึกษารายจังหวัด เริ่มแรกใช้ 11 บ่งชี้ 2ด้าน จากทั้งหมด 53 บ่งชี้ 5 ด้าน กุมภาพันธ์นี้ ทราบผลการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาเล่าเรียนจังหวัดรอบแรก วันนี้ (8 ม.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการเล่าเรียน บอกว่า ตามที่แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้ระบุจุดหมายปลายทางการปรับปรุงการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน 53 บ่งชี้ ประกอบด้วย ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้, ความเสมอกันการเรียน, มาตรฐานการศึกษาเล่าเรียน,สมรรถนะ พร้อมกับการตอบโจทย์บริบทที่สับเปลี่ยนนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จะติดตามพร้อมด้วยประมวลผลการปกครองศึกษารายจังหวัด

โดยร่วมกับสำนักงานต่างๆ ตัวอย่างเช่น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกับการติดต่อสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการปรับปรุงเศรษฐกิจพร้อมกับสังคมแห่งชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น สำหรับรับรู้ถึงความเจริญก้าวหน้าพร้อมด้วยขยายด้านการศึกษาไทยรายจังหวัด ในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงการศึกษาของชาติ พร้อมด้วยเตรียมพร้อมนำการเล่าเรียนของไทยสู่ยุค 4.0 เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อไปว่า จะอย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ข้อมูลที่นำมาศึกษาพินิจพิเคราะห์ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เนื่องจากความมากมายของแหล่งข้อมูล ยุทธวิธีพร้อมกับแนวทางในการจัดเก็บ

ด้วยเหตุนั้นเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่มีความแม่นยำพร้อมกับแจ่มชัดมาก ระยะเริ่มต้น สกศ.จะลงมือนับพร้อมทั้งติดตามชี้วัด ระหว่างปี 2558 และ 2559 ของทุกสังกัด โควตา 2 ด้าน รวม 11 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1.ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 4 ตัวชี้วัด เช่น จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป, อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา, อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมกับ อัตราการเข้าเรียกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมด้วยอาชีวศึกษา และ 2. ด้านคุณภาพการศึกษา 7 ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาเล่าเรียนระดับชาติ หรือ โอเน็ต ของนักเรียน ชั้น ป.6 ชั้น ม.ต้น พร้อมด้วย ม.ปลาย , ร้อยละของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปีมีความเจริญสมวัย ร้อยละการอ่านของชาวไทยอายุเริ่มที่ 6 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยระดับสมองหรือไอคิว ของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 พร้อมกับ ร้อยละของสถานที่เรียนที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ประกันมาตรฐานการเรียน

ทั้งนี้ทั้งนั้น คิดว่าจะรายงานผลข้อมูลการเริ่มต้นได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 “รายงานผลการพินิจพิจารณา จะพูดว่า แต่ละจังหวัดมีมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับใด มีประเด็นสำคัญในด้านใดครั้งเปรียบกับจังหวัดอื่นๆ กับมีจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงปฏิรูปในด้านใด สำหรับทุกจังหวัดจะได้นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลสำคัญในการบูรณาการด้านการศึกษาเล่าเรียนของทุกสังกัดที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่มุ่งขยายประเทศโดยยึดพื้นที่จังหวัดเป็นฐาน” เลขาธิการ สกศ.บอก