home ข่าวการศึกษา นพ.ธีระเกียรติ ชี้แจงเหตุตัดงบหนังสือเรียน

นพ.ธีระเกียรติ ชี้แจงเหตุตัดงบหนังสือเรียน

ผู้รายงานข่าวอธิบายว่า ตามที่สำนักงบประมาณได้ปรับลดงบประมาณค่าใช้สอยประจำปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายการหนังสือเรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยปรับลดลงครึ่งหนึ่งจากที่เคยอุดหนุนค่าหนังสือเรียนให้แก่ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในแต่ละสังกัด ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)อาทิเช่น ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีงบประมาณ 2560 อุดหนุนค่าหนังสือเรียน 1,000 บาทต่อคนต่อภาคเรียน ปีงบประมาณ 2561 ก็ปรับลดลงเหลืออุดหนุนค่าหนังสือเรียน 500 บาท ต่อคนต่อเทอม เป็นต้น

ซึ่งงบดังกล่าวข้างต้นสถานศึกษาต้องนำมาจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็ก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แต่เพราะว่าเม็ดเงินลดลงปริมาณมากจึงทำให้สถานที่เรียนต้องเรียกเก็บเงินค่าหนังสือเรียนเพิ่มจากนักศึกษามากกว่าเดิม โดยประเด็นนี้กระทบกับเด็กนักศึกษาทุกสังกัดทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปีงบ 2560 เป็นปีกแรกที่ ศธ.ทดสอบโครงการหนังสือยิมเรียนตั้งแต่ระบบการให้ยืม

การคืนหนังสือเรียน การดำเนินงานหนังสือเรียน พร้อมด้วยการเก็บหนังสือเรียน โดยในการทดลองระบบหนังสือยืมเรียน ในปีการศึกษา 2560-2561 ได้สนทนาแล้วว่า เด็กนักเรียนยังคงได้รับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนตามอัตราเดิม แต่เนื่องด้วยทางสำนักงบประมาณเข้าใจผิดจึงได้ปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลง แต่ที่ผ่านมาตนก็ได้หารือกับทางสำนักงบประมาณแล้ว พร้อมด้วยทางสำนักงบประมาณก็บอกว่า จะคืนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนที่ปรับลดไปให้แก่ทุกสังกัด เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องวุ่นวายใจพร้อมด้วยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง