home ข่าวการศึกษา ศธ.เตรียมความพร้อมปฏิรูปการศึกษาให้คนพิการ

ศธ.เตรียมความพร้อมปฏิรูปการศึกษาให้คนพิการ

ศธ.เตรียมความพร้อมปฏิรูปการศึกษาให้คนพิการ ครั้นเมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) บอกกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการเล่าเรียนสำหรับคนพิการ ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดการเล่าเรียนสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ซึ่งสาระสำคัญของแผนดังที่กล่าวมาแล้ว จะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยกำหนดโลกทัศน์ว่า คนพิการศึกษาเล่าเรียนตลอดชีวิตอย่างมีความสนุกสนาน มีคุณภาพชีวิตที่เยี่ยม ด้วยวิถีพอเพียง

โดยที่มียุทธศาสตร์ หลักๆ อยู่ 8 ยุทธศาสตร์ คือ การเพิ่มเติมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาพร้อมด้วยการหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ยกฐานะคุณภาพกับเกณฑ์การเรียนรู้พิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ ขยายระบบเทคโนโลยี สารสนเทศพร้อมด้วยการสื่อสารรองการจัดการศึกษาระบบดิจิทัล ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยกับปฏิรูปนวัตกรรมกับองค์ความรู้ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เร่งผลิตพร้อมด้วยพัฒนาพร้อมกับจัดระบบดำเนินงานงานบุคคลของข้าราชการครูคณาจารย์พร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษาตามาตรฐานวิชาชีพ ปรับปรุงศักยภาพการศึกษาเล่าเรียนสู่ความเป็นเลิศ ขยายระบบงบประมาณ พร้อมกับทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

พร้อมด้วยขยายระบบดำเนินงานจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นายชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า จะต้องทำแผนจัดการให้สอดรับกับแผนจัดการศึกษาดังกล่าวด้วย ขณะเดียวกันที่ประชุมยังพูดถึงการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่า การเรียนสำหรับคนพิการ การเรียนรู้สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ พร้อมกับการเล่าเรียนสำหรับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสามกลุ่มนี้ ต่อไปจะต้องมีการใช้คำนิยามที่ชัดเจน ซึ่งมีผู้เสนอว่า ต่อไปอาจจะต้องใช้คำว่า การเล่าเรียนสำหรับผู้ที่มีความมุ่งหมายจำเป็นพิเศษ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่า ในช่วงเวลานี้ อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูการศึกษาเล่าเรียน

ดังนั้น คงต้องถือโอกาส ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาสำหรับ สามกลุ่มนี้ โดยปรารถนาเจาะเป็นพิเศษ สำหรับกลุ่มคนพิการ พร้อมทั้งกลุ่มผู้ที่มีความถนัดพิเศษ ส่วนกลุ่มด้อยโอกาส ให้แยกเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง โดยมีความเห็นให้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนสำหรับผู้มีความมุ่งหมายจำเป็นพิเศษ โดยมีเลขาธิการสกศ. เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒด้านการเรียนพิเศษ พร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิในหลาย ๆ ด้าน ร่วมเป็นผู้ชี้ขาด “การบริหารงานของคณะกรรมการฯชุดนี้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคนพิการ กับคนที่มีประสิทธิภาพพิเศษ ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต โดยให้วิเคราะห์ในเรื่องโครงสร้างการดำเนินการจัดการคนกลุ่มนี้ด้วยว่า ต่อไปควรจะมีหน่วยงานขึ้นมาหรือเปล่า หน่วยงานนี้จะปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยทำงาน หรือหน่วยสนับสนุน หรือหน่วยดูแลกำหนด พร้อมทั้งควรจะเป็นหน่วยงานในกับกับ หรือพึงเป็นหน่วยงานอิสระ โดยคณะกรรมการฯชุดนี้จะต้องคิดงานเป็น 2 ระยะ โดย 2 เดือนแรกจะต้องได้ข้อสรุปสำหรับนำเสนอคณะกรรมการอิสระเพื่อที่จะการฟื้นฟูการศึกษา (กอปศ.) พิจารณา กับระยะที่ 2 คือ จัดทำข้อเสนอแนะสำหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนึกตรองต่อไป” นายชัยพฤกษ์พูด