home ข่าวการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ แมคเคนซี่ แนะไทย ให้ปฏิรูปการศึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ แมคเคนซี่ แนะไทย ให้ปฏิรูปการศึกษา

ในงาน ประชุมวิชาการเรื่อง “บริบทการศึกษานานาชาติ สู่การปฏิรูปการศึกษาไทย ที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญบริษัท แมคเคนซี่ แนะไทยควรทำการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาครู และเลือกสรร ผอ.รร.ที่มีศักยภาพ และทำให้การศึกษาไทยก้าวหน้าต่อไป โดยงานนี้ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้เชิญ ผู้เชี่ยวชาญบริษัท แมคเคนซี่ มาร่วมงานและให้คำแนะนำนี้ด้วย โดยได้ให้คำแนะนำว่า 10 ข้อปฏิรูปการศึกษา ดังนี้

1.กำหนดความจำเป็นเร่งด่วนและเป้าหมาย
2.มีต้นแบบการเปลี่ยนแปลง
3.การจัดสรรงบประมาณรองรับปฏิรูป
4.สร้างแผนปฏิรูปตามช่วงเวลา
5.มีหน่วยเสนาธิการติดตามประเมินผล
6.ใช้กระบวนการแทรกแซงทั้งเชิงสนับสนุนและบังคับ
7.ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
8.เสริมสร้างสมรรถนะการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ
9.สื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
10.สร้างการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

อย่างไรก็ตาม การ ปฏิรูปการศึกษา ทั้ง 10 ข้อข้างต้นนี้ ไม่ได้การันตีว่าคุณภาพการศึกษาจะดีขึ้น แต่ก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรจะทำ เพื่อพัฒนาครูซึ่งเป็นต้นแบบของนักเรียน ซึ่งทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยใน 3 ประเด็น

1.บทเรียนการปฏิรูปการศึกษาหรือการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต่างๆ ทั่วโลก
2.การยกระดับคุณภาพการศึกษา
3.ทิศทางการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยว่าควรพัฒนาอย่างไร