home ข่าวการศึกษา รศ.ดร.เอกชัย ย้ำเตรียมปรับมาตรฐานครูใหม่

รศ.ดร.เอกชัย ย้ำเตรียมปรับมาตรฐานครูใหม่

เตรียมการปรับเปลี่ยนให้ล้ำสมัยรับแนวทางผลิตครู 4 ปี รับรองไม่กระทบหลักสูตร 5 ปี รศ.ดร.เอกชัย กี่สุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาได้มีความเห็นชอบปรับแก้ไขรายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู ตาม พ.ร.บ.สภาครูพร้อมกับบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2556 ในส่วนของมาตรฐานความรู้ความเข้าใจ กับความเชี่ยวชาญวิชาชีพ หมวด ก มาตรฐานความรู้ความเข้าใจ 11 เรื่อง ให้เหลือ 4 หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย ค่านิยมพร้อมด้วยคุณลักษณะความเป็นครู ความรู้ความเข้าใจพร้อมกับศาสตร์การสอน การปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่คุณครูพร้อมด้วยความ สัมพันธ์กับผู้ปกครองพร้อมทั้งชุมชนนั้น

การปรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดหลักสูตรการผลิตคุณครู 4 ปี รวมไปถึงให้เป็นไปตามเวลา ด้วยเหตุนั้น กระบวนการถัดจากนี้จะรีบเร่งลงมือปรับแก้ไขในประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญากับประกาศ นียบัตรทางการศึกษาสำหรับการประกอบวิชาชีพ คาดไว้ว่าจะจัดทำคำสั่งมาตรฐานวิชาชีพแล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคมนี้ ประธาน กมว. พูดต่อไปว่า มาตรฐานวิชาชีพ ดังกล่าวข้างต้นเป็นเหมือนแผนที่ให้สถาบันผลิตครูนำไปใช้ในการดำเนินการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรการผลิตครู 4 ปี พร้อมกับ 5 ปี ทั้งใช้พินิจพิเคราะห์ร่วมกับมาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ถึงแม้หลักเกณฑ์วิชาชีพเดิมจะเขียนไว้หมด แต่บางข้อไม่ทันยุคสมัย เรามิได้ปรับอะไรมาก เพียงแต่มาจัดกลุ่มความเป็นอาจารย์ให้ชัดเจนพร้อมด้วยเป็นสากลเพิ่มมากขึ้น

ช่วงนี้นโยบายรัฐบาลกำลังหนุนให้เกิดการกำเนิดครูหลักสูตร 4 ปี อีกทั้งใน พ.ร.บ.สภาครูกับบุคลากรทางการศึกษา 2556 ก็ไม่ได้บอกว่าให้เรียนครูหลักสูตร 5 ปี แต่บอกว่าจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและดำเนินงานสั่งสอน 1 ปี เพราะเช่นนั้น สถาบันใดยังผลิตหลักสูตรครู 5 ปีอยู่ก็ทำได้ แต่ทั้งหลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี จะต้องยึดกฏเกณฑ์วิชาชีพครูใหม่นี้ด้วย รศ.ดร.เอกชัยพูดอีกว่า เท่าที่รับทราบเวลานี้มหาวิทยาลัย 17 แห่ง กับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ได้เดินหน้าหลักสูตรครู 4 ปีใกล้เสร็จแล้ว พร้อมด้วยคิดว่าจะเริ่มรับนักเรียนได้ในปีการศึกษา 2562

ถึงอย่างไรรับรองว่าการปรับหลักสูตรการผลิตครูหลักสูตร 4 ปีไม่ได้ส่งผลกระทบกระเทือนต่อเด็กที่เรียนหลักสูตรครู 5 ปี เนื่องด้วยเมื่อเด็กทั้งสองกลุ่มจบการศึกษา จะได้รับค่าจ้างที่ไม่เหมือนกันแน่ชัด พร้อมด้วยโดยส่วนตัวมองว่าผู้ที่เรียนหลักสูตรครู 5 ปี ภายหน้ามหาวิทยาลัยอาจจะเตรียมการทำหลักสูตรให้เรียนอีก 1 ปี แล้วได้รับวุฒิปริญญาโทก็ได้ เช่นว่า เด็กจะร่ำเรียนเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์ก็ให้เรียนต่อการสอนสั่งวิทยาศาสตร์เชิงลึก เพื่อได้วุฒิปริญญาโทไปเลย